Erhvervsfyrtårn Vandteknologi

logo

Nyhed

Aarhus Universitet har igangsat tre nye højaktuelle forskningsprojekter med fokus på rensning af spildevand.

28-11-2022

Tre nye forskningsprojekter har samlet mere end 20 forskere og studerende i Aarhus 

Aarhus Universitet er nu klar til at skyde tre nye forskningsprojekter i gang med fokus på den grønne omstilling af spildevandsanlæg samt eliminering af miljøfremmede stoffer som PFAS. Projekterne er igangsat som en del af Fyrtårnet for Vandteknologi og i samarbejde med Lemvig Vand.  Mere end 20 forskere og studerende har nu teamet op, og er fysisk samlet i et internationalt miljø på institut for Bio- og Kemiteknologi i Universitetsbyen i Aarhus.  

Forskningsprojekt: Fra slam til ressource – nye polymere biomaterialer 

Biologisk slam fra spildevandsanlæg udgør en ressource, som kan udnyttes til flere formål som fx at lave grøn energi, genbruge næringsstoffer og fremstille byggesten til nye polymere biomaterialer.  

Derfor vil forsker og lektor Thomas W. Seviour og hans gruppe i et forskningsprojekt under Fyrtårnet undersøge, hvorledes man kan optimere produktionen af biologiske polymere samt effektivt at ekstrahere disse i stor skala.  

Der findes allerede eksempler på sådanne anlæg, og derfor vil dette projekt bidrage til, hvorledes teknologien kan indgå allerede i designfasen af fremtidens spildevandsanlæg. I projektet analyseres ekstracellulære polymere med anvendelse af avancerede metoder, der kan bruges til at karakterisere de biologiske polymere og potentialet for forskellige anvendelser i fx plast. 
 

Forskningsprojekt: Energiudnyttelse i spildevandsanlæg  

Hvordan biologisk slam kan anvendes til at producere grøn energi i form af biogas eller flydende brændstof, er et andet højaktuelt emne. Derfor vil adjunkt Leendert Vergeynst’s og forskningsgruppe forske i anvendelsen af aktivt slam i en proces kaldet HydroThermal Liquefaction (HTL), der med højt tryk og høj temperatur kan fremstille råolie, som kan raffineres til flydende brændstof til fly og biler. Dette har dog en påvirkning på spildevandsanlægget, da der fjernes biologisk slam til renseprocessen og der dannes en sidestrøm af spildevand, som kan påvirke spildevandslægget. 

I delprojektet arbejdes der desuden med biologiske metoder til at optimere fosforfjernelse fra spildevandsanlæg til anvendelse i fx landbruget samt til optimering af energiudnyttelsen. 

Forskningsprojekt: Det miljøfremmede og forurenende kemikalie PFAS 

Det sidste forskningsprojekt omhandler det miljøfremmede og forurenende kemikalie PFAS, som er fundet flere steder i Danmark, og som ikke nedbrydes i naturen men akkumuleres i økosystemet. 

Adjunkt Zongsu Wei’s og forskningsgruppe vil derfor forske i nye metoder til en effektiv nedbrydning af det sundhedsskadelige kemikalie. De gør de blandt andet ved at arbejde med fotokatalytiske metoder til at spalte karbon-fluor bindingen i molekylet og nedbryde kemikaliet i et nyt reaktor-design. Det er en meget energikrævende proces, og det er derfor nødvendigt at finde nye metoder til at fjerne kemikaliet fra miljøet.  

Erhvervsfyrtårn for Vandteknologi 

De tre forskningsprojekter indgår i Erhvervsfyrtårnet for Vandteknologi, som har til formål at styrke Dansk Vandteknologi både med uddannelse, ny viden og eksport. Aarhus Universitet indgår aktivt i fyrtårnet med en række delprojekter på uddannelse, vandforskning, dataopbygning og -deling imellem virksomheder og forsyninger.  

– Hold øje med mulighederne

En gang om måneden får du senest nyt fra Erhvervsfyrtårn for Vandteknologi